EV Energy

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har beviljats ekonomiskt bidrag från EU:s strukturfondsprogram Interreg Europe. Stödet går till projektet EV Energy (Electric Vehicles for City Renewable Energy Supply). EV Energy får totalt drygt en miljon Euro i EU-bidrag, varav 106 000 Euro går till tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

EV Energy började i januari 2017. Det är ett policyorienterat projekt (2,5 år) som kompletteras av en anslutande tvåårig implementeringsfas. Projektet leds av Green IT Amsterdam. Partner är aktörer i Barcelona, Rom, Flevoland (Nederländerna), Kaunas (Litauen) och Stockholm.

Projektets kärna handlar om att analysera, initiera och implementera styrmedel som främjar omställningen av vägtransporterna till e-fordon. Erfarenhetsutbyte och lärande av goda exempel är viktiga delar i projektet. Projektet har tre saker i fokus:

  • E-mobilitet
  • Förnybar energi
  • Smarta IKT-lösningar och laddinfrastruktur

EV Energy möjliggör att arbetet med RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen kan öka fokus på en av de allra viktigaste frågorna när det gäller Stockholmsregionens omställning inom transportsektorn: elektrifieringen.

Ett stort antal regionala aktörer involveras i projektet. Gemensamt ska det tas fram olika analyser som leder till en handlingsplan som innehåller genomförandeförslag som är viktiga för Stockholmsregionen. Även ett antal regionala möten ska äga rum där viktiga aktörer samlas och konkreta omställningsfrågor diskuteras.

EV Energy