Kartor i RUFS 2050

Här finns kartor, rumsliga principer och figurer som förekommer i RUFS 2050. Kontakta gärna oss om du har frågor eller behöver underlagen i annat format.

Innehåll på sidan: 
Kartor
Rumsliga principer
Figurer 
Geonavet: Tittskåps-GIS med sektorkartor och plankarta. Kartorna öppnas i ett nytt fönster: 

Kartor

Nr

Namn

Meta-data 

Bild 

GIS
(shape) 

1 Huvudtransportkorridorer för person- och godstransporter, TEN-T, för norra Europa Visa Visa  
2 Internationella flygförbindelser idag och framtida behov av utvecklade förbindelser Visa Visa Ladda ner
3 Strukturbild för östra Mellansverige 2050 Visa Visa  
5 Plankarta Stockholms Region 2050 Visa Visa Ladda ner
6 Den regionala bebyggelsestrukturen och det regionala stomnätet Visa Visa Ladda ner
7 Beslutade investeringsåtgärder i transportinfrastrukturen Visa Visa Ladda ner
8 Gods- och logistikstruktur i Region Stockholm Visa Visa Ladda ner
9 Regionalt viktiga kombinerade kretsloppsanläggningar Visa Visa Ladda ner
10 Strategiska lägen med potential för regionala materialterminaler Visa Visa Ladda ner
11 Den regionala grönstrukturen Visa Visa Ladda ner
12 Skyddad natur och tillgänglighet till grönstruktur Visa Visa  Ladda ner
13 Den regionala blåstrukturen Visa Visa Ladda ner
14 Landsbygdens rumsliga struktur och stomnätet i Region Stockholm Visa Visa Ladda ner
15 Jordbruksmark och skog i Region Stockholm Visa Visa Ladda ner
16 Kust- och skärgårdsområdet i Region Stockholm Visa Visa Ladda ner
17 Det regionala vatten- och avloppssystemet Visa Visa  
18 Totalt materialbehov Visa Visa Ladda ner
19 Materialbehov per hektar Visa Visa Ladda ner 
20 Energiproduktion i Region Stockholm Visa Visa Ladda ner 
21 Nuvarande stamnät för elektricitet Visa Visa   
22 Framtida stamnät för elektricitet Visa Visa  
23 Regionala anläggningar för avfallshantering Visa Visa Ladda ner
24 Masshantering och täkter Visa  Visa  Ladda ner
25 TEN-T-nätet Visa  Visa Ladda ner
26 Det regionala cykelvägnätet 2030 Visa Visa Ladda ner 
27 Transportleder för farligt gods och farliga verksamheter, nuläge Visa Visa Ladda ner
28 Vattenförekomster med otillfredsställande eller dålig ekologisk status Visa Visa Ladda ner 
29 Lärosäten i östra Mellansverige 2017 Visa Visa Ladda ner 
30 Rumslig koncentration av tillverkningsindustrin Visa Visa Ladda ner
31 Rumslig koncentration av tjänstesektorn Visa Visa Ladda ner
32 Socioekonomiskt index och spårbunden kollektivtrafik Visa Visa Ladda ner
33 Indelning av Region Stockholm i tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård, utifrån basområden och enligt Tillväxtverkets definition Visa Visa  
34 Landsbygdens bebyggelse och länets jordbruksmark Visa Visa Ladda ner
35 Kärnöar och replipunkter i Region Stockholm Visa Visa Ladda ner
36 Antalet arbetsplatser som nås inom 45 minuter med kollektivtrafik, nuläge och år 2050 Visa Visa   
37 Geografiskt avgränsade influensområden av riksintresse för totalförsvaret Visa Visa  Ladda ner

Rumsliga principer

   

Namn

Metadata

Bild 

  Rumslig princip - Resurseffektiva system för människor och gods Visa Visa
  Rumslig princip - Sammanhängande grönstruktur och robust vattenmiljö Visa Visa
  Rumslig princip - Sammanlänkade regionala stadskärnor Visa Visa
  Rumslig princip - Stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena Visa Visa
  Rumslig princip - Starka kopplingar mellan stad och land Visa Visa
  Rumslig princip - Tillgängliga innovations-, företags- och beslutsfattarmiljöer Visa Visa

Figuer

Nr

Namn

Metadata

Bild 

13 Den rumsliga inriktningen för östra Mellansverige Visa Visa
14 Rumslig inriktning för Stockholmsregionen 2050 Visa Visa
16 Bebyggelseutveckling över tid Visa Visa
17 Rumslig struktur i form av tätortsutbredning 50 km runt nio europeiska storstadsregioner inklusive Stockholmsregionen Visa Visa