TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Så ska Stockholmsregionen utvecklas fram till 2050

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade idag att godkänna utställningsförslaget för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050. Under perioden 27 juni–3 november 2017 får länets aktörer chans att kvalitetssäkra innehållet i planen, som ska uttrycka den samlade viljan att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.

Arbetet med att ta fram RUFS 2050 har pågått sedan 2015. Planen bygger vidare på RUFS 2010 och ska ligga till grund för regionens utveckling i det långa perspektivet när det gäller exempelvis bebyggelse, klimatfrågor, tillväxt och tillgänglighet.

Planen har formell status som regionplan och är vägledande för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen under de kommande åtta åren efter att planen antagits.

– RUFS 2050 är ett av Stockholmsregionens viktigaste verktyg för att nå visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Det vi planerar och bygger idag kommer att påverka hur det är att leva i regionen långt framåt, säger Hanna Wiik, chef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Vägledande dokument

Det nya i RUFS 2050 jämfört med den nuvarande utvecklingsplanen är bland annat att de fyra övergripande målen har kompletterats med delmål för år 2030 och regionala prioriteringar för perioden 2018–2026. På så vis blir planen ett tydligare vägledande dokument även på kortare sikt.

Samverkan A och O

RUFS 2050 tas fram genom nära samverkan med kommuner, näringsliv, myndigheter och civilsamhälle i länet. Under våren har planen förankrats inom Stockholms läns landstings nämnder för att dess mål tydligt ska kunna kopplas till landstingets verksamhet.

Beslutet i Tillväxt- och regionplanenämnden betyder att regionens aktörer ges chans att lämna synpunkter på utställningsförslaget under perioden 27 juni–3 november 2017 för att kvalitetssäkra planens innehåll och diskutera hur man ska arbeta för att uppnå målen. Målet är att Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om strategin under 2018.

Foto: Jeppe Wikström

Vad innebär det att RUFS 2050 ställs ut?

Planprocessen, arbetet med att ta fram planen, pågår i nästan fyra år. Det sista steget i processen är en utställning. Då har aktörer och allmänhet möjlighet att ta del av innehållet och lämna synpunkter. Planförslaget skickas ut till omkring 600 remissinstanser som har möjlighet att lämna synpunkter fram till den 3 november 2017.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen arrangerar under hösten en rad olika möten och seminarier i RUFS-rummet på OpenLab vid KTH i Stockholm för att diskutera planens innehåll och hur regionen ska arbeta för att nå målen.