TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Stark utveckling av cykelstråk i Stockholms län

Utbyggnadstakten av regionala cykelstråk har ökat med nästan 50 procent i Stockholms län sedan 2015. Det visar det regionala cykelbokslutet för 2016 som presenteras idag.

Det regionala cykelbokslutet är ett viktigt verktyg för att följa upp arbetet med cykelåtgärder utifrån den regionala cykelplanen från 2014. Underlag från länets väghållare om cykelstråk, trafiksäkerhet, drift och underhåll samt möjligheter till kombinationsresor har samlats in och analyserats.

– Det blåser medvind för länets cyklister. Cykelbokslutet visar en kraftig utbyggnad av regionala cykelstråk och mellankommunal samverkan. Samtidigt finns det lokala skillnader. Målet i cykelplanen är att förbättra möjligheterna till cykelpendling. Cykeltrafiken i länet ska öka från 5 till 20 procent till år 2030, säger Björn Sax Kaijser, samordnare på det regionala cykelkansliet.

Slutsatser i cykelbokslutet

Rapporten är en redogörelse för cykelåret 2016 beställd av Stockholms läns landsting, Trafikverket och Länsstyrelsen genom det regionala cykelkansliet.

Det är tredje året som ett regionalt cykelbokslut tas fram. Det gör det möjligt att jämföra resultatet med tidigare år och få en antydan om utvecklingen i länet, även om det är för tidigt att dra några stora slutsatser. De viktigaste slutsatserna från årets cykelbokslut är följande:

Utbyggnadstakten av regionala cykelstråk har ökat

Under 2016 genomfördes åtgärder som omfattar totalt 40 km i det regionala cykelvägnätet, vilket är en ökning med nästan 50 procent jämfört med tidigare år. Även den planerade utbyggnadstakten har ökat. Under den närmaste femårsperioden planeras en utbyggnad av cirka 130 km regionala cykelstråk, vilket är den högsta noteringen sedan den regionala cykelplanen togs fram år 2014.

Allt fler kommuner uppfyller riktlinjerna för drift och underhåll

Flera kommuner vittnar om att detta har utvecklats till en allt viktigare fråga som har hög prioritet. Så många som 19 kommuner anger att de använder eller planerar att börja använda sopsaltning under den kommande vintern.

Möjligheterna till kombinationsresor ökar

En nyhet för årets cykelbokslut är att det följer upp utbyggnaden av cykelparkering vid kollektivtrafikhållplatser. Cykelbokslutet visar att det har anlagts eller uppgraderats totalt 2 800 cykelparkeringsplatser i anslutningen till kollektivtrafiken under 2016.

Statlig medfinansiering ökar

Nytt för årets cykelbokslut är även att det följer upp utdelningen av statlig medfinansiering från länsplanen. Sedan den regionala cykelplanen togs fram har det delats ut närmare 58 miljoner kronor i statligt stöd för cykelåtgärder i Stockholms län. Prognosen för 2016, som betalas ut först 2017, är närmare 52 miljoner kronor, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Vad händer nu?

Det regionala cykelkansliet inrättades i augusti 2016 för att samordna arbetet med den regionala cykelplanen för Stockholms län. Syftet med cykelkansliet är att stötta kommunerna och Trafikverket i deras arbete med cykelfrågor och utbyggnaden av regionala cykelstråk. Under hösten 2017 intensifierar cykelkansliet sitt arbete med nätverksträffar och stråkstudier med mera. Mer om detta finns att läsa på www.sll.se/cykelkansliet.

Om det regionala cykelkansliet

Det regionala cykelkansliet inrättades 2016 för att koordinera och underlätta för Trafikverket och Stockholms läns kommuner att verka för ökad cykling genom förbättrade regionala cykelstråk. Cykelkansliet är det första i sitt slag i Sverige och är ett samarbete mellan följande aktörer:

  • Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Trafikverket Region Stockholm

Läs mer på www.sll.se/cykelkansliet