TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Tyck till om Stockholmsregionens utveckling

Nu ställs förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, ut. Aktörer ges möjlighet att lämna synpunkter fram till den 3 november 2017.

Planen är utgångspunkt för regionens utveckling i det långa perspektivet när det gäller exempelvis bebyggelse, klimatfrågor, tillväxt och tillgänglighet. Visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion, något som kräver bred samverkan mellan olika aktörer inom såväl offentlig och privat verksamhet som civilsamhälle.

– Samverkan är lätt att prata om men svårare i praktiken. Vår förhoppning under utställningsperioden är att påbörja samtalen om hur vi i regionen ska arbeta för att nå de mål vi satt upp. Den stora utmaningen blir att också genomföra det vi nu kommer överens om, säger Hanna Wiik, chef för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Remissperiod 27 juni–3 november

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Planförslaget har nu skickats till omkring 600 remissinstanser på lokal, regional och nationell nivå.

Under utställningsperioden den 27 juni–3 november 2017 är det sista tillfället att tycka till om planen. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen vill ha inspel för att kvalitetssäkra innehållet, men också diskutera hur vi i regionen ska arbeta för att uppnå målen. Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om den slutliga planen under 2018.