Kartorna i RUFS 2050 – nu tillgängliga i GIS-format

Plankartan i RUFS 2050 är ett viktigt underlag för beslut och regional planering. Nu finns den och de flesta övriga kartor i nedladdningsbart format för GIS. På så vis kan du enkelt uppdatera egna kartor med den rumsliga strukturen från RUFS 2050.

Plankartan är en efterfrågad del av den regionala utvecklingsplanen. Den är vägledande för kommunernas översiktsplanering och ger även vägledning för andra aktörer som ansvarar för lokalisering av bebyggelse och olika typer av anläggningar och infrastruktur av betydelse för regionen.

När kartorna nu publiceras i GIS-format blir de enklare att använda för planerare.

- Processerna för samhällsplanering håller på att digitaliseras. Digitala kartor är ett praktiskt verktyg som underlättar för kommuner och andra att på ett smidigt sätt förhålla sig till den regionala plankartan och dess avvägningar i sin egen planering, säger Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen på tillväxt- och regionplaneavdelningen som ansvarar för att ta fram kartorna.

Detaljrikedom för ökad nytta

I Stockholm har landstinget arbetat med regional fysisk planering i 65 år. Ingen annan region erbjuder vägledande kartor och planeringsunderlag i sådan omfattning som genom RUFS 2050. De kan användas för såväl detaljplanering som strategiarbete tillsammans med de förhållningssätt som förklarar hur plankartan ska tolkas.

Planen utgår ifrån förväntad befolkningsutveckling, regionala mål och rumsliga principer, samt från analyser av effekter av tillkommande bostäder, arbetsplatser och transportinfrastruktur i regionens olika delar. Den är en avvägning mellan olika intressen, är framtagen i bred dialog och bygger på nationella och regionala planer och överenskommelser.

- Nytt för RUFS 2050 är att publicerar metadata om kartorna, alltså att vi redovisar hur vi kommit fram till resultatet. På så vis blir vi tydligare i vårt budskap och kan bidra till ökad förståelse för vad vi definierar som socioekonomiskt index och hur det är framräknat, för att ta ett exempel, säger Jessica Andersson.

Tre kompletterande delar

Den långsiktiga rumsliga strukturen är en central del av RUFS 2050. Förutom plankartan ingår följande två delar i den rumsliga strukturen:

  • Den rumsliga inriktningen: principer som uttrycker vad regionen behöver utgå ifrån i den rumsliga planeringen framåt.
  • De funktionella strukturerna: De funktioner eller geografiska områden som kräver specifik hänsyn som inte ryms i inriktning eller i plankartan – exempelvis transportinfrastruktur, grön- och blåstruktur och gods- och logistikstruktur.

Ladda ner kartorna här