Beslut: Plan för länets utveckling fram till år 2050

Landstingsfullmäktige har nu beslutat att anta RUFS 2050. Beslutet fattades i bred enighet.

- Många aktörer har engagerat sig i arbetet med att ta fram en långsiktig plan för vår region. Så väl myndigheter som företag, intresseorganisationer och länets kommuner har bidragit till att vi nu har en gemensam och hållbar riktning framåt, säger Hanna Wiik, förvaltningschef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen vid Stockholms läns landsting.

År 2050 beräknas befolkningen i Stockholms län ha ökat från dagens 2,3 miljoner invånare till 3,4 miljoner. Planen ger vägledning för gemensamma utmaningar som var vi lämpligast bygger bostäder, hur vi ska resa hållbart och hur vi kan stärka folkhälsa och tillväxt i regionen. 

Idag antogs planen av landstingsfullmäktige och den träder i kraft under hösten 2018.

Regionala strategier för stärkt genomförande

Planens regionala prioriteringar för de närmaste åtta åren är vägledande för vilka frågor länet särskilt behöver samverka kring. Dialogen för detta arbete tar vid i höst.

Som verktyg för att stärka genomförandet inom särskilt angelägna frågor beslutade landstingsfullmäktige den 12 juni också att anta två strategier:

  • Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmregionen
  • Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Dessutom kommer regional godsstrategi tas upp för godkännande i tillväxt- och regionplanenämnden den 20 juni.

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen återremitterades och planeras att antas senare under 2018. Dessutom kommer en regional godsstrategi tas upp för godkännande i tillväxt- och regionplanenämnden den 20 juni.

Om RUFS 2050

RUFS 2050 bygger vidare på den tidigare utvecklingsplanen RUFS 2010. Den övergripande visionen är att vara Europas mest attraktiva storstadsregion.Efter en flerårig process med bred dialog innehåller planen nu fyra mål som brutits ner i 16 delmål för 2030 och nio regionala prioriteringar för åren 2018–2026.

De fyra målen är:

  • En tillgänglig region med god livsmiljö
  • En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region
  • En ledande tillväxt- och kunskapsregion
  • En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

Vägledande i åtta år
RUFS 2050 träder i kraft under hösten och tas fram utifrån plan- och bygglagen, PBL. Planen är vägledande för efterföljande planering och utgångspunkt för såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen under de kommande åtta åren.

I Stockholm har vi arbetat med regional fysisk planering i 65 år. Under våren 2018 har ett förslag lagts av regeringen om en ny regional planering, där fler regioner i Sverige föreslås bedriva fysisk regionplanering på samma sätt som i Stockholms län och utifrån PBL.