Regional godsstrategi klubbad i tillväxt- och regionplanenämnden

Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen – det är ett av tre insatsområden som lyfts fram i den regionala godsstrategin som tillväxt- och regionplanenämnden beslutat att godkänna och lyfta till landstingsfullmäktige.

Bilden: Logistikcentrum Roserberg

- Genom godsstrategin belyser vi insatser vi behöver fokusera på för att transporterna i länet ska fungera. Nyttotrafiken utgör en stor andel av trafiken i länet och är en förutsättning för en ekonomiskt framgångsrik region, säger Jessica Andersson, chef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen som tagit fram strategin på uppdrag av landstingsfullmäktige.

Att möta det ökade behovet av både gods- och persontransporter är en av de största framtida samhällsutmaningarna för Stockholmsregionen. Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad och stora delar av landet är beroende av att transporterna till eller genom länet fungerar. Person- och godstransporter måste samsas i transportsystemet och befolkningen förväntas öka från 2,2 till 3,4 miljoner invånare till år 2050 samtidigt som klimatmålen ska nås och trängseln minimeras enligt RUFS 2050.

Relaterar till RUFS 2050

Gods- och logistikfrågor kan inte hanteras isolerat eftersom de hänger ihop med bland annat efterfrågan på varor och tjänster, infrastruktur, markanvändning och snabb teknikutveckling. I en region där bebyggelsen förtätas krävs nya smarta lösningar för att citylogistik och resurseffektiva flöden skall kunna utvecklas.

Att godsstrategin utgår från RUFS 2050 stärker systemsynen i planeringen och kan bidra till ett hållbart genomförande av länets långsiktiga mål.

Godsstrategin i korthet

Strategin föreslår följande tre strategiska områden:

  • Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen
  • Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material
  • Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

Nästa steg är att godsstrategin tas upp i landstingsfullmäktige.

Läs mer om godsstrategin

Den regionala godsstrategin är en av flera strategier som tillväxt- och regioneförvaltningen tar fram för att komplettera och fördjupa RUFS 2050. Parallellt arbetar Mälardalsrådet för att ta fram en storregional godsstrategi och regeringen för att ta fram en nationell godsstrategi.