Beslut: Strategi ska stärka Stockholmsregionens landsbygd och skärgård

Tillgänglighet, lokalsamhälle, näringsliv samt natur-, kultur- och rekreationsvärden – det är insatsområden som ingår i den strategi för landsbygd och skärgård som landstingsfullmäktige idag beslutade att anta.

Landsbygds- och skärgårdsstrategin pekar ut en hållbar riktning så att fler kan leva i länets glest bebyggda områden. Med sina drygt 160 000 invånare utanför tätorterna har Stockholmsregionen landets tredje största landsbygds­befolkning.  

- Utmaningar och möjligheter här skiljer sig från tätorterna och kräver sina egna insatser. Strategin innebär en gemensam utgångspunkt för samspel mellan stad och land, vilket är avgörande för Stockholmsregionens attraktionskraft, säger Inger Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Fyra insatsområden

Strategin innehåller följande fyra insatsområden:

  • Förbättra tillgängligheten
  • Utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen
  • Stärka det lokala näringslivet
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Inom varje insatsområde finns delstrategier som beskriver åtgärder som tar tillvara styrkor, möjligheter och utmaningar på landsbygden och i skärgården.

Nästa steg: en handlingsplan

Strategin är ett verktyg som bidrar till att stärka genomförande av landsbygds- och skärgårdsfrågorna i RUFS 2050. Målår för strategin är 2030. Strategin har tagits fram i samverkan med kommuner, Skärgårdsstiftelsen, länsstyrelsen, intresseorganisationer och andra aktörer. Nästa steg blir att identifiera relevanta aktörer och sätta tydliga tidsbestämda mål genom en handlingsplan.

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Strategin är en vägledning för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen.

Läs mer här