TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

För att stärka hanteringen av gods i Stockholmsregionen har tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att lyfta den till landstingsfullmäktige.

Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad. Individers och företags val och mönster förändras i snabb takt, vilket påtagligt har förändrat godshanteringens förutsättningar. Stockholmsregionen växer och därmed ökar även godstransporterna. Det är en stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som det gäller att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2050. Nyttotrafiken utgör en stor andel av trafikarbetet i Stockholms län och är en förutsättning för en ekonomiskt framgångsrik region.

Arbetsprocess för framtagandet
Arbetet med att ta fram den regionala godsstrategin för Stockholmsregionen leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Processen med att ta fram ett förslag till godsstrategi har skett genom ett brett och aktivt deltagande från länets aktörer; kommuner, länsstyrelsen, trafikverket, hamnbolag, transportaktörer, akademi m.fl.

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att förslaget till godsstrategi ska skickas på remiss under perioden 21 december 2017 – 2 mars 2018. Godsstrategin ska efter remiss och justering beslutas i tillväxt- och regionplanenämnden i juni 2018.

Läs alla inkommande remissvar.

Strategins koppling till RUFS 2050

Strategin relaterar till den regionala utvecklingsplanen i Stockholmsregionen, RUFS 2050, som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande aktörer i regionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i RUFS 2050. Godsstrategin är utgångspunkt för ett konkretiserat genomförande, där landstinget har en drivande roll tillsammans med regionens aktörer.

Innehåll

Som en vägledning för länets aktörer föreslår följande tre strategiska insatsområden:

  • Tillgänglig transportinfrastruktur av god kvalitet i hela regionen
  • Urbana miljöer med god och klimatsmart försörjning av varor och material
  • Stärkt förståelse för godstransporternas systemeffekter

Strategin innehåller även kapitel om nuläge, utmaningar och genomförande.