TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Kulturstrategi

Kulturförvaltningen har under 2016–2018 haft i uppdrag att ta fram en regional kulturstrategi för Stockholms län, i samråd med tillväxt- och regionsplaneförvaltningen. Målet är en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor. Strategin antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018.

En gemensam riktning för kulturfrågor

Kulturförvaltningen, Stockholm läns landsting, har som uppdrag att, i samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen, för första gången ta fram en regional kulturstrategi som knyter an till RUFS. Den regionala kulturstrategin ska ge Stockholms läns landsting och kommunerna i länet en vägledning för hur man tillsammans ska jobba med de övergripande kulturfrågorna i länet. Dokumentet kommer att staka ut riktningar, beskriva framtida prioriteringar och peka på viktiga utvecklingsfaktorer inom kulturlivet för att Stockholm ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa år 2050.

Arbetets gång

2016: Workshops med kommuner, kulturskapare, civila samhället och länskulturfunktioner. Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet togs i kulturnämnden i december.

2017: Fortsatt dialog med företrädare för kulturlivet och kommuner med flera. På nämnden i september tas det underlag som ska gå ut på remiss. Remisstid under oktober och december.

2018: Kulturstrategin tas i kulturnämnden i februari. I juni behandlas kulturstrategin tillsammans med RUFS 2050 i landstingsfullmäktige.