TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Förslag till landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

För att stärka landsbygd och skärgård har Tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Förslaget är ute på remiss 27 juni–2 oktober.

Stockholm är en av Europas mest expansiva regioner med en tät urban struktur och växande marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi ska fungera för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen.

Strategins koppling till RUFS 2050

Strategin relaterar till RUFS 2050-processen som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. I utställningsförslaget av RUFS 2050 har landsbygden fått ökat utrymme, vad gäller såväl tillväxtfrågor som rumsliga avvägningar. Här beskrivs att en hållbar landsbygdsutveckling förutsätter fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser att det är viktigt att värdefull jordbruksmark värnas för kommande generationer.

Arbetsprocess för framtagandet

Arbetet med strategin leds av Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och bygger på samverkan med en rad regionala och lokala aktörer:

 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Landsbygds- och skärgårdskommunerna i länet
 • LRF
 • Företagarna
 • Hela Sverige ska leva
 • SIKO
 • Skärgårdarnas Riksförbund
 • Skärgårdsstiftelsen
 • med flera

Tillväxt- och regionplanenämnden har beslutat att förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi ska skickas på remiss under perioden 27 juni–2 oktober 2017. Målet är att landstingsfullmäktige ska fatta beslut under 2018.

Innehåll

Som en vägledning för länets aktörer innehåller landsbygds- och skärgårdsstrategin följande:

 • En nulägesanalys med fokus på demografi, näringsliv och arbetsmarknad, service och kommunikationer och naturmiljö.
 • Identifiering av behov och möjligheter
 • Förslag på fyra insatsområden:
  • Förbättra tillgängligheten
  • Utveckla ett lokalt näringsliv
  • Stärka levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden