Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

För att stärka utvecklingen på landsbygd och i skärgård har tillväxt- och regionplanenämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi. Landsbygds- och skärgårdsstrategin ska fungera för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer med syfte att stärka möjligheten att bo och verka i dessa glesare befolkade områden. Fokus ligger på frågor som rör bostäder, service, kommunikationer och arbetstillfällen. Strategin antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018.

Stockholm är en av Europas mest expansiva regioner med en tät urban struktur och växande marknad. Länet är Sveriges tredje största landsbygdslän, med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna. Strategin ska bidra till att fördjupa kunskaperna om landsbygdernas och skärgårdens styrkor och utmaningar, stärka genomförandet av regionplanen RUFS 2050, stärka kopplingen mellan stad och land samt stärka möjligheterna att verka och bo på landsbygden och i skärgården.

Strategins koppling till RUFS 2050

Strategin relaterar till  RUFS 2050 som ett fördjupande och kompletterande dokument med eget remissförfarande. I utställningsförslaget av RUFS 2050 har landsbygden fått ökat utrymme, vad gäller såväl tillväxtfrågor som rumsliga avvägningar. Planen beskriver en hållbar landsbygdsutveckling med fungerande samhällen med kollektivtrafik, lokal service, arbetsmöjligheter och fungerande VA-försörjning. Planen belyser också att värdefull jordbruksmark behöver värnas för kommande generationer.

Arbetsprocess för framtagandet

Arbetet med strategin leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen och bygger på samverkan med en rad regionala och lokala aktörer:

 • Länsstyrelsen i Stockholm
 • Landsbygds- och skärgårdskommunerna i länet
 • LRF
 • Företagarna
 • Hela Sverige ska leva
 • SIKO
 • Skärgårdarnas Riksförbund
 • Skärgårdsstiftelsen
 • med flera.

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade att förslaget till landsbygds- och skärgårdsstrategi skulle skickas ut på remiss under perioden 27 juni–2 oktober 2017. Förslaget togs upp i tillväxt- och regionplanenämnden i slutet av februari 2018 och antogs i landstingsfullmäktige den 12 juni 2018.

Innehåll

Som en vägledning för länets aktörer innehåller landsbygds- och skärgårdsstrategin följande:

 • En nulägesanalys med fokus på demografi, näringsliv och arbetsmarknad, service och kommunikationer och naturmiljö.
 • Identifiering av behov och möjligheter
 • Förslag på fyra insatsområden:
  • Förbättra tillgängligheten
  • Utveckla ett lokalt näringsliv
  • Stärka levande lokalsamhällen
  • Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden