TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Projektorganisation

Arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsplan leds av landstinget i rollen som regionplaneorgan för Stockholms län. Det är ett omfattande projekt som pågår i nästan fyra år.

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, uttrycker regionens samlade vilja och ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen.

Ytterst ansvarig för planen är landstingets tillväxt- och regionplanenämnd. Nämnden beslutar om uppdrag, program, samråd och utställning. Det slutliga antagandet av planen sker sedan i landstingsfullmäktige.

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har i uppdrag att ta fram RUFS 2050. På förvaltningen finns en styrgrupp som leds av förvaltningschef Hanna Wiik. Övriga i styrgruppen är:

  • Jessica Andersson, chef för regionplaneavdelningen
  • Inger Starheim Lagerquist, chef för tillväxtavdelningen
  • Lena Wohlin, kommunikationschef
  • Ann Lundell, administrationschef 

Projektledare är Ulrika Palm. Biträdande projektledare är Roland Engqvist.

Flera delar av landstinget är involverade

Ett så stort projekt som att ta fram en regional utvecklingsplan kräver en stor projektorganisation. Ett stort antal medarbetare på tillväxt- och regionplaneförvaltningen arbetar med att ta fram underlag och bedriva dialog inom olika tematiska delar. En särskilt viktig roll har även trafikförvaltningen. Men flera andra förvaltningar inom landstinget bidrar också med underlag till planen; landstingsstyrelsens förvaltning (miljö liksom styrning och ekonomi), kulturförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Och ett stort antal andra aktörer

Projektet kräver också stor medverkan från andra aktörer där kommunerna i länet har en särskilt viktig roll. Utöver länets 26 kommuner finns många andra nyckelaktörer, bland andra statliga myndigheter (inklusive Länsstyrelsen), kommunförbundet Storstockholm, näringslivsorganisationer, akademier, intresseorganisationer och företrädare för civilsamhället. Under hela planprocessen har regelbundna dialogmöten genomförts där länets kommuner, länsstyrelsen, trafikverket, kommunförbundet och flera andra förvaltningar inom Stockholms läns landsting har deltagit.

Landstinget träffar också regelbundet företrädare för de andra länen i östra Mellansverige för att planera för den storregionala utvecklingen i östra Mellansverige. Den storregionala utvecklingen har många viktiga kopplingar till RUFS 2050.

Regionplanerare från andra europeiska storstadsregioner bidrar också med kvalitetssäkring av planens innehåll genom en så kallad peer review, det vill säga en kollegial granskning.