Gröna kilar

I Stockholms län är det inte långt mellan stad och natur. De så kallade gröna kilarna ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är oskattbara för människors välbefinnande. Kilarna är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.

Bra för hälsan

Människor söker sig ofta till grönområden som kontrast till ett hektiskt vardagsliv och för att få lugn och ro. Forskning visar att stressen minskar och hälsan förbättras genom att vi vistas i naturen. De gröna kilarna ger god möjlighet till rekreation där man kan njuta av tystnad och naturupplevelser.

Gröna kilar och planering

Regionens gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera sammanfallande värden. Kilarna är resultatet av stora sammanhållna markägor och långsiktig regional och kommunal planering. Per definition är de den obebyggda marken invid och mellan regionens bebyggda stråk och omfattar olika typer av markanvändning, bland annat odlad mark, skog, sjöar, vattendrag, viss spridd bebyggelse, fritidshusområden, täkter och golfbanor. De gröna kilarna utgörs av Kilområden, Gröna värdekärnor och Svaga, gröna samband.

Det är viktigt att betona helheten och sambanden i detta grön-, mark- och vattensystem. Samtidigt är det angeläget att understryka de funktioner som kilarna rymmer, som stråk, gröna värdekärnor, ekosystemtjänster med mera. Det är även viktigt att utveckla förhållandet till den lokala grönstrukturen med parker, alléer och kyrkogårdar, samt gröna samband som behöver stärkas. Du kan läsa mer om kilarnas funktioner, värden och definitioner i RUFS 2010, i rapport Grönstruktur och landskap och rapporterna om Upplevelsevärden.

De gröna, svaga sambanden är smala partier i de sammanhängande kilarna. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata delar och centrala funktioner i kilarna riskerar att försvinna. Rapport Svaga samband är en fakta- och inspirationsskrift som ska ge stöd för olika aktörer i arbetet med att stärka dessa svaga partier, i bebyggelseutveckling och i förtätning. 

Gröna kilars upplevelsevärden

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har kartlagt så kallade "Upplevelsevärden i Stockholms gröna kilar". Upplevelsevärden är en metod som tagits fram för att öka kunskapen om kilarnas sociala värden. I menyn till höger kan du ta del av resultatet i kartor och rapporter.