Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö

Boendeutvecklingen sker i rätt riktning, och trenden är att tillskottet av nytt boende i större utsträckning sker i de prioriterade bebyggelsestrukturerna från RUFS 2010. De åtta regionala stadskärnorna visar en fortsatt tillväxt vad gäller arbetsplatser och befolkning. Stadskärnorna fortsätter att förtätas vad gäller invånare och arbetsplatser per km2. En tät bebyggelsestruktur i de bästa kollektivtrafiknära lägena innebär ett effektivare utnyttjande av gjorda infrastrukturinvesteringar och har en positiv effekt vad gäller klimatpåverkan. I jämförelse med de åtta europeiska storstadsregionerna är Stockholmsregionen den fjärde tätaste regionen.

År 2016 har varit ett rekordår vad gäller bostadsbyggandet. 13 919 färdigställda bostäder har rapporterats in av länets kommuner. Om man även räknar in ombyggnation och permanentning uppgår antalet färdigställda bostäder upp till 16 240 stycken. Detta överträffar det regionala målet på 16 000 färdigställda bostäder per år. Även om det har färdigställts ett rekordantal bostäder ligger regionen nästsist vad gäller Eurostats undersökning (2015) om påståendet Det är lätt att hitta bra bostäder till ett acceptabelt pris. Utvecklingen visar dock att andelen som instämmer med detta påstående har sedan 2009 minskat i flera av de europeiska jämförelseregionerna.

De som reser med landstingets kollektiv trafik (SL) visar 2016 den högsta nöjdhetsnoteringen, 80 procent, sedan den första mätningen i 2005. 

Tillgången till skyddade natur- och kulturområden har blivit större under perioden 2009–2016 genom en utökad areal av skyddade områden i regionen. Samtidigt har emissioner av kväveoxider minskat, vilket också skapar förutsättningar för ett mer hälsosamt liv i regionen.