Boende

Tillgång till olika upplåtelseformer av bostäder skapar jämlika förutsättningar för olika befolkningsgruppers möjlighet att hitta boende. Fördelningen mellan olika upplåtelseformer i bostadsbeståndet har förändrats påtagligt. Mellan åren 1990 och 2016 minskade andelen hyresrätter kraftigt i regionen till förmån för framförallt bostadsrätter. 

Som diagrammet visar hade år 2016 andelen hyresrätter i länet minskat till 36 procent av bostadsbeståndet, vilket kan jämföras med 61 procent för 1990. Andelen bostadsrätter har samtidigt mer än fördubblats, från 17 till 40 procent. Andelen äganderätter har varit mer stabil och uppgick år 2016 till 24 procent.

Sedan år 2009 har fördelningen mellan olika upplåtelseformer endast förändrats i mindre grad; andelen hyresrätter minskade med 3,7 procentenheter och andelen bostadsrätter ökade med 4,2 procentenheter jämfört med 2016.