TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

FoU (EU)

Jämfört med år 2009 då Stockholmsregionen låg på fjärde plats vad gäller FoU som andel av BRP (3,6 procent), har regionens investeringar i FoU ökat. Regionens position har förbättrats och år 2013 och delade Stockholmsregionen en tredjeplats tillsammans med Helsingforsregionen, med 3,9 procent av BRP. 

Enligt EU:s 2020-strategi ska FoU-investeringar som andel av BRP uppgå till minst 3 procent. FoU-investeringarna i Stockholmsregionen har under en längre tid uppfyllt detta mål. EU:s forskningsprogram Horizon 2020 syftar bland annat till att höja nivån på FoU-investeringar. Antalet projekt inom Stockholmsregionen som har fått medel beviljade inom ramen för Horizon 2020 uppgår till nästan 600 stycken vilket är 40 procent av det totala antalet forskningsprojekt i Sverige med stöd av programmet. 
Stockholmsregionen är en kunskapsregion och gynnas av en hög och stigande FoU-investeringsgrad, både i relativa och absoluta tal. Bland regionerna med en investeringsnivå över 3,5 procent av BRP utgör investeringar inom den privata sektorn (exkl. universitets- och högskolesektorn) omkring 70 procent av de totala investeringarna i FoU.