Mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp

Redan år 2014 uppnådde regionen med CO2-utsläpp på 2,7 ton per capita det uppsatta RUFS 2010-målet, vilket är 3,4 ton för 2020. Sverige, och därmed regionen, ligger i framkant i en europeisk jämförelse och har en ledande position med de lägsta utsläppen av växthusgaser. Även transportsektorns utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 2010. Dock har den positiva trenden under de senaste åren planats ut.

Trots en stor tillväxt av befolkningen och arbetsplatserna har regionens energianvändning minskat sedan 2010. Andelen förnybar energi i Sveriges energiförbrukning, som en indikator för regionen, har ökat från 47 procent (2010) till 54 procent (2015). Det är bara Norge som har en större andel förnybar energi av den totala energikonsumtionen. Sverige placerar sig på andra plats i den europeiska jämförelsen.

Mängden insamlat hushållsavfall per invånare har i stort sett legat på samma nivå sedan 2011 (runt 470 kg/invånare). Andelen hushållsavfall som går till återvinning har dock ökat under samma period från 28 till 35 procent.

Under 2015 skedde 41 procent av de totala resorna i regionen med bil och 32 procent med kollektiv trafik. Personbilsinnehavet har under 2016 ökat i liknande takt som åren innan. Antal personbilar per 1 000 invånare ligger dock på samma nivå som 2006 (cirka 402).