Utsläpp, transport

Transportsektorn producerar den största mängden utsläpp (cirka 2,6 miljoner ton) i länet vilket är drygt 40 procent av de totala direkta utsläppen. Sektorns CO2-utsläpp har minskat med cirka 11 procent från år 2010 till 2014. Minskade energianvändning och en ökad användning av biodrivmedel är den främsta orsaken till denna utveckling. Trenden är densamma som på nationell nivå. 

Även om det pågår en elektrifiering av transportsektorn har detta ännu inte slagit igenom i statistiken. I riket har sektorns elanvändning minskat från cirka 2,8 TWh (2012) till 2,6 TWh (2014). Under 2016 års första sju månader uppgick andelen laddbara fordon, enligt Bil Sweden, till 5,1 procent av nybilsregistreringen i regionen (snittet för landet uppgick till 3,2 procent).